Tänk dig att dagligen behöva bevisa att du är du. Att du är en bra person. Du är inte farlig, du är inte aggressiv, du är inte ond. Tänk att varje dag behöva motbevisa vad folk tror om dig. För så fort andra ser dig eller ditt namn har de redan skapat sig förutfattade meningar, om än kanske inte medvetet, men det kommer spegla deras sätt att se och behandla dig.

Mångfald och inkludering (Diverisity & Inclusion)(D&I) har alltid varit viktigt. Men för företag som vill kunna attrahera framtidens arbetskraft kommer det vara ett måste att skapa en inkluderande arbetskultur.

Hur jobbar ni med mångfald och inkludering på din arbetsplats idag? Vad kan ni göra för att bli bättre och mer inkluderande? Läs vidare och få tips på hur ni kan starta ert förändringsarbete för en bättre framtida arbetsplats.

Gå till 

 

Vad är mångfald och inkludering?

Mångfald kan ses som en kombination av alla våra olikheter; från etnicitet, sexuell läggning, kön, ålder, socioekonomisk bakgrund etc. När vi pratar om inkludering handlar det om att vidta åtgärder och strategier för att skapa en miljö, i detta fall en arbetsplats som är jämlik, öppen och trygg för alla oavsett ursprung och vem du är.

En inkluderande företagskultur representeras av att dess medarbetare känner sig respekterade, sedda och värdefulla för vilka de är och har en känsla av samhörighet. Denna känsla är ett resultat av vårt beteende och bemötande mot varandra och något vi alla måste hjälpas åt för att skapa.

15-Inclusion_deliberateVi har alla fördomar och olika privilegier som påverkar hur vi ser på vår omvärld och hur vi bemöter och interagerar med de människor vi träffar.

Det är svårt att komma ifrån och det påverkar oss var vi än är, arbetsplatsen är inget undantag. De flesta av oss har någon gång, utan att ha menat något illa, använt ord, agerat eller uttryckt oss på sätt som gjort att andra känt sig exkluderade. Många av dessa handlingar är baserade på, ofta omedvetna, antaganden och privilegier. 

Nelson Mandela sa en gång: "Utbildning är det mest kraftfulla vapnet som du kan använda för att förändra världen." Och vi på Learningbank tror starkt på att detta även gäller på arbetsplatsen.

Genom att lära oss nya saker kan vi få en helt ny syn på saker och ting. Det kan hjälpa oss att ifrågasätta fördomar, övervinna diskriminering och riva ner hinder. Lärande och utbildande kan vara den gnista som behövs för att bygga broar mellan människor och skapa ett samhälle där alla känner sig inkluderade och jämlika.


Mångfald - bra för affärerna

Du har kanske hört att mångfald har positiv påverkan på arbetsplatser. Och det har det, åtminstone ifall det är en inkluderande och öppen sådan.

Om du behöver fler argument än bara "det är det rätta att göra" för att övertyga ledningen att satsa mer på era initiativ för mångfald och inkludering, så har vi några fler skäl att dela med oss av här:

  • Mångfald, jämställdhet och inkludering (DE&I) leder till innovation, högpresterande team och positiv tillväxt för företagen. Enligt McKinsey & Company har företag som ligger i den övre halvan när det gäller könsfördelning i ledningsgrupper, 25 % högre sannolikhet att nå en lönsamhet över genomsnittet jämfört med företag i den nedre halvan.
  • Inkluderande organisationer har dubbelt så stor sannolikhet att uppnå eller överträffa finansiella mål, tre gånger större sannolikhet att vara högpresterande, sex gånger större sannolikhet att vara innovativa och flexibla, och åtta gånger större sannolikhet att uppnå bättre affärsresultat, enligt Deloitte Insights och Juliet Bourke.
  • Brist på inkluderande kultur leder till att arbetserbjudanden avvisas, och 39% av respondenterna i samma McKinsey-studie som nämns ovan uppgav att de har avvisat erbjudanden på grund av detta skäl.
  • Forskning som publicerats av PwC visar att 54% av kvinnorna och 45% av männen överväger ett företags DE&I-policy innan de accepterar ett jobberbjudande, vilket understryker vikten av DE&I för att attrahera talanger.

 

En arbetsplats med mångfald och inkluderande företagskultur kan bidra till att attrahera och behålla talanger, driva innovation, och på många sätt medverka till att öka de ekonomiska intäkterna.

Ett flertal studier, där ibland en studie från McKinsey, visar att företag i delen av de med mest etnisk mångfald och mer jämn könsfördelning har 30% större sannolikhet till högre ekonomisk avkastning i förhållande till respektive nationella branschmedianer och företag med mer homogena medarbetarskaror.

En anledning till den stigande innovationen är de ökade perspektiven som ges vid mer mångfald. Nya idéer kommer genom olika synvinklar att se på saker.mångfald på arbetsplatsen

Vi säger däremot inte att en mer diversifierad arbetsgrupp är det samma som framgång. Det gäller att jobba på och för en inkluderande företagskultur som omfamnar de olikheter ens medarbetare besitter. Först då kommer det gynna hela företaget, från individnivå till intäkterna.

Men för att skapa en inkluderande arbetskultur behöver vi göra en ansträngning för att få bort så många av våra fördomar som möjligt och bli medvetna om våra privilegier.

Ett första steg är att bli medveten om att vi har dem och hur de yttrar sig. Och för det behöver vi starta med att granska oss själva.

Intresserad av mångfald och inkludering på arbetsplatsen? Lyssna till WORK3.0's poddcast avsnitt om D&I. 👇 (Finns även på Spotify och apple podcast)

 

 

Hur kommer du igång med ditt inkluderingsarbete?

Utmana privilegier och fördomar

Men låt oss vara ärliga, det är inte alltid enkelt att vara självkritisk och inse hur vår egen självbild påverkar våra handlingar och tankar. Det är faktiskt inte så förvånande att många människor inte är medvetna om de privilegier de har baserat på faktorer som etnicitet, kön eller sexuell läggning.

Vad är privilegier och varför är det viktigt att känna till?

Privilegier pratas oftast om som svåruppnåbara, oförtjänta fördelar som en person har där vissa kanske inte känner igen sig vilket gör det lätt att avfärda.

Men om vi istället ser privilegier som en avsaknad av nackdelar, hinder och utmaningar, att när du inte har privilegier påverkar det allt du gör. Medan om du har privilegier så märker du oftast inte av det.

De som inte upplever nackdelarna vet många gånger inte om att de inte har dem, eller att de ens finns. Därför måste vi prata om dem tillsammans så att vi alla blir medvetna om dem. Det gäller även de fördomar vi alla har.

När vi blir medvetna öppnar det upp för att också se hur det reflekteras i våra ord, våra handlingar och våra samhällen och även för förståelse för andra. Det är här vi kan ta nästa steg och börja förändringsarbetet till en inkluderande kultur som gynnar oss alla.

future worklife guide

 

Att skapa kulturell förändring

För att skapa förändring måste vi ta ämnet på allvar. Att bara ha en kort DE&I-utbildning, en endagsworkshop eller en veckas kampanj om sexuella trakasserier eller HBTQIA+-rättigheter en gång om året är inte tillräckligt. Kulturell förändring tar tid och kräver ständigt arbete, vilket i sin tur är en kontinuerlig lärprocess.

Och ja, vi kommer alla att misslyckas ibland. Det är därför vi måste fortsätta arbeta, stanna upp och reflektera, lära oss av våra misstag och förbättra oss. Att ändra vanor sker inte över en natt.

Vi måste lära oss att se, uppskatta och fira olikheter så att alla kan känna sig bekväma med att bidra till innovation och lösningar, erkänna olikheterna och omfamna dem. Det är enklare sagt än gjort, men det är värt ansträngningen.

Vi kan inte riva ner de privilegier och fördomar som finns förrän vi kan se dem. Arbetet börjar med oss, men för att skapa kulturella förändringar på vår arbetsplats behöver vi ofta en liten knuff i rätt riktning för att hjälpa oss att lära och växa tillsammans.

Fyra tips för en mer inkluderande kultur

1. Skapa kännsla av tillhörighet för alla

Att känna tillhörighet till ett team eller ett företag som får dig att känna att du kan vara dig själv leder till starkare engagemang och kreativitet på arbetsplatsen.

Grunden till detta läggs med fördel redan innan dina nyanställdas första dag. Att fortsätta med en bra onboarding där dennyanställda får ta del av företagskulturen, värderingar och visioner är ett bra sätt att redan från början väva in inkluderande grundvärderingar som ska genomsyra er verksamhet.

2. Inkludering kräver ständigt lärande

Behandla inte inkludering och mångfald som en engångsföreteelse att bocka av. Det behövs ständigt arbetas vidare med det. Se det som vilken annan soft-skill som helst, ju mer du övar, desto bättre blir du.

Ge tid och tillfälle för att bygga nya vanor. Ett sätt att komma i gång (på) och skapa reflektioner och medvetenhet om fördomar och privilegier är att använda digitala, gamifierade utbildningar om mångfald och inkludering för anställda och chefer. En engagerande lärmiljö kan sätta igång en ny kultur om mångfald och inkludering på din arbetsplats, även om den är remote.

3. Låt glädje vara motivationen, inte rädsla

Visst kan rädsla vara en motivation men det gör ofta att vi stänger ner och det uppmuntrar mer trångsynta perspektiv.

Använd i stället positiv uppmuntran som guide, fira de små vinsterna och skapa tillfällen för öppen kommunikation mellan olika medarbetare och team för att se utmaningar som en möjlighet och drivkraft för positiv förändring.

4. Alla måste vara delaktiga- inte bara medarbetare eller bara chefer

Förändringsarbete måste ske i alla skikt. Från de högsta cheferna till dina medarbetare ute på golvet. Alla måste se sin del i det hela. En kultur är bara så bra som vad vi tillåter.


Lyssna på Vernā Myers TED talk nedan om hur vi kan övervinna våra  fördommar.

 

Summering

  • Sammanfattningsvis, utbildning och lärande hjälpa oss att utmana våra fördomar, övervinna fördomar, bryta ner barriärer, bygga broar mellan människor och skapa ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.
  • Genom att stödja våra medarbetares professionella utveckling kan vi göra skillnad genom att sprida vänlighet och förändring. Det är dock viktigt att inse att det inte finns någon quick fix för att uppnå en mer inkluderande och bättre arbetsplats.
  • Låt oss komma ihåg att lärande inte bara handlar om att skaffa sig kunskap, utan också om att främja vänlighet. När vi närmar oss lärandet med ett öppet sinne och en genuin önskan att förstå andra kan vi odla empati och medkänsla.
  • Dessa egenskaper gör det möjligt för oss att få kontakt med våra kollegor, uppskatta deras unika erfarenheter och främja en inkluderande och respektfull arbetsmiljö.
  • Genom att främja DE&I-initiativ inom våra organisationer kan vi bidra till att skapa en mer rättvis och jämlik värld och förändra berättelsen.

Vill du ha fler tips på hur du skapar en mer inkluderande arbetsplats och bättre välbefinnande för dina medarbetare? Läs vidare för att ta reda på hur du kan skapa en mer inkluderande medarbetarutbildning.